PROGRAMA EDUCATIU DE SENSIBILITZACIÓ PER LA IGUALTAT DE GÈNERE YO PUEDO SER...
Ya tenemos ganadores

BASES DEL 1r CONCURS ESCOLAR "JO PUC SER...”

La companyia MATTEL ESPAÑA, SA (en endavant, “MATTEL”), amb domicili social al c/ Aribau, número 200, Barcelona, amb CIF A-08842809 i titular de la marca BARBIE, convoca la primera edició del concurs escolar “Jo puc ser...” (el “Concurs”), el qual es regirà d'acord amb aquestes bases legals (les “Bases”).

Les Bases es complementen amb l'Avís Legal, la Política de Privadesa i la Política de Cookies, que caldrà acceptar íntegrament amb caràcter previ a la participació en el Concurs i, un cop acceptats, s'entendran com a inclosos en les Bases als efectes legals oportuns.

 1. OBJECTE I ÀMBIT DEL CONCURS ESCOLAR “JO PUC SER...”:

  El concurs té com a objecte enderrocar els estereotips de gènere i fomentar la igualtat en l'escola.

  Tindrà com a objectius:

  • Apoderar nens i nenes perquè s'atreveixin a somniar ser allò que vulguin ser, dotant-los de les eines i del coneixement per elevar la seva confiança i potencial, i assolir els seus objectius.
  • Lluitar contra els estereotips de gènere posant un èmfasi especial en el paper de la dona al llarg de la història.

  El Concurs està dirigit a l'alumnat d'Educació Primària (cursos 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) del conjunt de tots els centres educatius de l'Estat.
  La inscripció al Concurs la gestionarà el docent de cada aula que desitgi participar d'acord amb el que es recull a la clàusula 4.

 2. ÀMBIT TEMPORAL:

  El concurs s'iniciarà el 29 de gener de 2018, data en la qual s'obrirà el període d'inscripció.

  El període d'inscripció i recepció de treballs serà del 29 de gener de 2018 al 29 d'abril de 2018, ambdós inclosos.

  El Concurs finalitzarà el juny de 2018, quan s'anunciaran els guanyadors.

  MATTEL es reserva el dret d'ampliar el termini d'inscripció i participació si ho considera necessari o convenient.

  Puedes descargar el anexo desde aquí

 3. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

  La participació en el Concurs requerirà l'acceptació expressa de les Bases publicades en la pàgina web del Concurs (www.programaescolaryopuedoser.es).

  MATTEL es reserva el dret a desqualificar els participants que incompleixin les Bases i, especialment, qualsevol participació que vagi en contra d'aquestes Bases.

  Amb l'acceptació d'aquestes Bases, els participants comprenen els termes i condicions i es comprometen a complir la normativa vigent que pugui resultar d'aplicació a aquest respecte, de forma que, pel simple fet de participar en el Concurs, estan prestant el seu consentiment a sotmetre's a les Bases i a la legalitat de forma total i irrevocable.

  La manifestació en contra per part del participant, independentment del moment en què es faci, implicarà la seva autoexclusió de la participació en el Concurs i l'alliberament de MATTEL de qualsevol compromís adquirit amb el participant.

 4. REQUISITS I MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

  La participació en el Concurs és totalment gratuïta i haurà de complir els requisits següents:

  • Cal accedir a la web del Concurs (www.programaescolaryopuedoser.es), completar tots els passos del formulari de registre, acceptar mitjançant la marcació de caselles habilitades a aquest efecte l'Avís Legal, la Política de Privadesa, la Política de Cookies de la web i les Bases i, en darrer lloc, confirmar el registre.

   També serà possible fer el registre via telefònica a través del número gratuït 900 670 687, si bé seguirà sent preceptiva l'acceptació expressa dels clausulats a què s'ha fet referència a través de la web.

  • Després del registre cada docent obtindrà un usuari i contrasenya per poder accedir a la zona privada del docent.

  • Cada docent podrà inscriure una o diverses aules, cada una de les quals presentarà el seu treball, estant limitada la participació en el Concurs a un treball per aula.

  • Enviar en línia, a través de la zona privada del docent, un treball per aula (un treball, una aula) de conformitat amb els requisits que es descriuen a la clàusula 5, en la categoria A o B corresponent segons el curs al qual pertanyi l'aula participant i dins del període d'inscripció i recepció indicat en la clàusula 2. Com a excepció, s'acceptaran treballs que corresponguin a alumnes d'ambdues categories tant en els centres escolars rurals agrupats (CRA), com en les aules de circ itinerants, i també qualsevol altra modalitat que reuneixi característiques similars.

  • Les aules inscrites rebran el pòster DONES DE LA HISTÒRIA (grans dones del passat), el qual servirà com a exemple per al desenvolupament del cartell de participació.

 5. PROPOSTA DE TREBALL PER PRESENTAR AL CONCURS. REQUISITS

  Cada aula inscrita haurà de fer el cartell de participació DONES PER A LA HISTÒRIA (grans dones d'avui), que ha de tenir quatre dones reconegudes d'ara i com a mínim una ha de ser espanyola, una per a cadascun d'aquests àmbits:

  • POLÍTICA (presidentes, ministres, reines, polítiques, filòsofes…).
  • CULTURA (actrius, cantants, pintores, escriptores, periodistes, compositores, ballarines…).
  • ESPORT (nadadores, atletes, aixecadores de peses, futbolistes, jugadores de bàsquet, entrenadores…).
  • CIÈNCIA (astrònomes, inventores, matemàtiques, físiques, astronautes…).

  En el cartell hi han d'aparèixer els motius pels quals s'han proposat aquestes dones i la seva importància i contribució a la societat, ja que no n'hi ha prou amb el fet que siguin famoses.

  A més, els alumnes podran comptar amb totes les tècniques a les quals tinguin accés, des de les més tradicionals, com el collage (fent servir cola i tisores), fins a qualsevol programa d'ordinador que els permeti tractar imatges (Photoshop, editors en línia, etc.).

  En el cas que el grup aula realitzi una il·lustració, un collage tradicional, el docent haurà d'escanejar o fotografiar el treball per poder enviar-lo en línia a través de la zona privada del docent en format .jpg amb un pes màxim de 2MB. El cartell anirà acompanyat d'un títol que no podrà superar els 140 caràcters i d'una descripció per escrit en la qual es mostrin els motius de l'elecció de les dones escollides, habilitat a la zona de càrrega de treballs de l'àrea privada del docent.

  En cap cas i sota cap supòsit MATTEL no serà responsable del contingut dels treballs que es presenten en el Concurs, responsabilitat que incumbirà únicament i directament els participants amb total indemnitat per a MATTEL.

  Els directors i docents del conjunt dels centres educatius de l'Estat tindran a la seva disposició a la pàgina web del Concurs material didàctic que es podrà utilitzar a classe com a suport per a la realització del cartell.

 6. JURAT, PROCEDIMENTS I DATES:

  El jurat estarà conformat per un mínim de sis membres: tres representants de MATTEL i tres persones especialitzades en l'àmbit de la comunicació, en l'àmbit de la igualtat de gènere i en l'àmbit educatiu, respectivament.

  El jurat farà una preselecció dels millors treballs i, després, farà una selecció dels dos treballs guanyadors, un per a la categoria A (1r, 2n i 3r d'Ed. Primària) i l'altre per a la B (4t, 5è i 6è d'Ed. Primària).

  El jurat valorarà en tots els treballs presentats els aspectes següents:

  • Repercussió, notorietat i contribució a la societat actual de les dones escollides en cada camp.
  • Argumentació de per què els i les alumnes proposen aquestes quatre dones.
  • Originalitat, creativitat i qualitat de les tècniques artístiques utilitzades en la realització del cartell (en relació amb l'edat dels nens).

  Es declararan nuls i, per tant, fora de concurs, tots els treballs que no es presentin en els formats adients recollits en aquestes Bases, per qüestions d'incompatibilitat de suport.

  Un cop seleccionat el treball guanyador, es publicarà a la web del Concurs el juny de 2018.

 7. CATEGORIA DE PARTICIPACIÓ:

  Es podrà participar en una d'aquestes dues categories:

  • Categoria A (1r, 2n i 3r d'Ed. Primària)
  • Categoria B (4t, 5è i 6è d'Ed. Primària)
 8. PREMIS

  Cada grup aula, només per registrar-se, rebrà el pòster “Dones de la història”.

  Les aules guanyadores (alumnes i docent) rebran, cada una, una experiència consistent en una activitat en grup, valorada en 500 euros (IVA inclòs). El premi no podrà ser bescanviat en metàl·lic.

 9. LEGISLACIÓ

  Els drets de propietat dels suports físics dels treballs passaran a ser de MATTEL, el qual podrà sol·licitar l'enviament del material original de qualsevol treball presentat, i no tindrà l'obligatorietat de tornar-lo.

  En relació amb els drets de la propietat intel·lectual, els participants cedeixen a MATTEL durant un termini de 50 anys, sense límit territorial ni material, i amb possibilitat de cessió a tercers de la totalitat o d'una part dels drets patrimonials objecte de la cessió, els drets de reproducció, edició en suport paper i internet, fixació, compilació, comunicació pública i explotació sobre els treballs elaborats.

  MATTEL es reserva el dret a processar, adaptar, modificar i corregir amb total llibertat el treball guanyador amb la finalitat d'adaptar-lo a les necessitats de promoció i difusió del Concurs i els seus resultats.

  D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa els participants que les dades que han proporcionat formaran part d'un fitxer l'única finalitat del qual és la gestió de la participació en aquesta convocatòria. L'entitat responsable del fitxer és MATTEL, amb domicili a c/ Aribau, número 200, de Barcelona, en la direcció general del qual es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment els assisteixen.

  Aquestes Bases s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Bases, el participant i MATTEL renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, i se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Barcelona.

 10. MODIFICACIONS I/O ANNEXOS

  MATTEL es reserva el dret a fer modificacions o a afegir annexos sobre aquestes Bases en relació amb la seva mecànica i premi, sempre que estiguin justificades o no perjudiquin els participants, es facin dins del període de vigència del Concurs i se'ls comuniquin degudament.

  MATTEL no serà responsable si, per cas fortuït o de força major, el Concurs no es pogués desenvolupar en algun dels termes especificats en aquestes Bases, sense cap altra obligació per a MATTEL. En aquest cas, MATTEL podrà optar per la publicació d'una nova mecànica pel mateix mitjà per a la difusió inicial del Concurs o l'anul·lació d'aquest, sense que això generi cap tipus de responsabilitat per a MATTEL. Igualment, MATTEL no serà responsable del mal funcionament de la web.

 11. NUL·LITAT

  Si qualsevol previsió d'aquestes Bases fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afecta aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, de manera que subsisteixen les Bases en tota la resta i aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti afectada es considerarà com a no posada, llevat que, en cas que resultés ser essencial per a aquestes Bases, les afectés de forma integral.