PROGRAMA EDUCATIVO DE SENSIBILIZACIÓN POLA IGUALDADE DE XENERO YO PUEDO SER...
Ya tenemos ganadores

BASES DO1ro CONCURSO ESCOLAR "YO PUEDO SER”

A compañía MATTEL ESPAÑA, S.A. (de aquí en diante “MATTEL”), con domicilio social en C/Aribau, número 200, Barcelona, con CIF A-08842809 e titular da marca BARBIE, convoca a primeira edición do Concurso Escolar “Yo puedo ser” (o “Concurso”), que estará rexido de acordo ás presentes bases legais (as “Bases”).

As Bases compleméntanse co Aviso Legal, a Política de Privacidade e a Política de Cookies, que deberán ser aceptados integramente con carácter previo á participación no Concurso e, unha vez aceptados, entenderanse incluídos nas Bases para os efectos legais oportunos.

 1. OBXECTO E ÁMBITO DO CONCURSO ESCOLAR “YO PUEDO SER”:

  O concurso ten como obxecto derrubar os estereotipos de xénero e fomentar a igualdade no colexio.

  Terá como obxectivos:

  • Empoderar a nenos e nenas, para que se atrevan a soñar ser o que queiran ser, dotándolles das ferramentas e o coñecemento para elevar a súa confianza e potencial e lograr as súas metas.
  • Loitar contra os estereotipos de xénero poñendo especial énfase no papel da muller ao longo da historia.

  O Concurso está dirixido ao alumnado de Educación Primaria (cursos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º) do conxunto de todos os centros educativos do estado.
  A inscrición ao concurso xestionarao o docente de cada clase que desexe participar de acordo coa cláusula 4.

 2. ÁMBITO TEMPORAL:

  O concurso comezará o 29 de xaneiro de 2018, data na que se abre o período de inscrición.

  O período de inscrición e recepción de traballos será do 29 de xaneiro de 2018 ata o 29 de abril de 2018, ambos incluídos.

  O concurso finalizará en xuño de 2018, cando se anuncien os gañadores.

  MATTEL resérvase o dereito de ampliar o prazo de inscrición e participación se o considera necesario ou conveniente.

  Puedes descargar el anexo desde aquí

 3. ACEPTACIÓN DAS BASES:

  A participación no Concurso requirirá a aceptación expresa das bases publicadas no sitio web do Concurso (www.programaescolaryopuedoser.es).

  MATTEL resérvase o dereito a descalificar aos participantes que incumpran as mesmas e, especialmente, calquera participación que vaia en contra destas bases.

  Coa aceptación destas bases, os participantes comprenden os termos e condicións das mesmas e comprométense a cumprir a normativa vixente que poida resultar de aplicación a este respecto, de modo que polo simple feito de participar no Concurso están a prestar o seu consentimento para someterse ás bases e legalidade de forma total e irrevogable.

  A manifestación en contra por parte do participante, independentemente de en que momento se realice, implicará a súa autoexclusión da participación no Concurso e a exoneración de MATTEL de calquera compromiso adquirido co participante.

 4. REQUISITOS E MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

  A participación no Concurso é totalmente gratuíta e deberá cumprir os seguintes requisitos:

  • Acceder á web do concurso (www.programaescolaryopuedoser.es), completar todos os pasos do formulario de rexistro, aceptar mediante a marcación de xanelas habilitadas para o efecto, o Aviso Legal, a Política de Privacidade, a Política de Cookies da web, as Bases e por último confirmar o rexistro.

   Tamén será posible realizar o rexistro por vía telefónica a través do número gratuíto 900-670-687, aínda que seguirá sendo preceptiva a aceptación expresa das referidas cláusulas a través da web.

  • Despois do rexistro cada docente obterá un usuario e contrasinal para poder acceder á Zona privada do docente.

  • Cada docente poderá inscribir a unha ou varias clases, cada unha das cales presentará o seu traballo, estando limitada a participación no Concurso a un traballo por clase.

  • Enviar en liña, a través da Zona privada do docente, un traballo por clase (un traballo, unha clase) de conformidade cos requisitos que se describen na cláusula 5, na categoría A ou B correspondente segundo o curso ao que pertenza a clase participante e dentro do período de inscrición e recepción sinalado na cláusula 2. Como excepción, aceptaranse traballos que correspondan a alumnos de ambas as categorías tanto nos centros escolares rurais agrupados (CRA), como nas clases de circo itinerantes, así como calquera outra modalidade que reúna similares características.

  • As clases inscritas recibirán o póster MULLERESDA HISTORIA (grandes mulleres do pasado) o cal servirá como exemplo para o desenvolvemento do cartel de participación.

 5. PROPOSTA DE TRABALLO PARA PRESENTAR NO CONCURSO. REQUISITOS

  Cada clase inscrita deberá realizar o cartel de participación MULLERESPARA A HISTORIA (grandes mulleres de hoxe), que debe presentar 4 recoñecidas mulleres de hoxe (polo menos unha española), unha por cada un destes ámbitos:

  • POLÍTICA (presidentas, ministras, raíñas, políticas, filósofas…)
  • CULTURA (actrices, cantantes, pintoras, escritoras, xornalistas, compositoras, bailarinas…).
  • DEPORTE (nadadoras, atletas, levantadoras de peso, futbolistas, xogadoras de baloncesto, adestradoras…).
  • CIENCIA (astrónomas, inventoras, matemáticas, físicas, astronautas…).

  No cartel deben aparecer as razóns polas que se propuxeron a esas mulleres, a súa importancia e contribución á sociedade, xa que non abonda con seren famosas.

  Ademais, os alumnos poderán empregar todas as técnicas ás que poidan acceder, desde as máis tradicionais, como a colaxe (co uso de pegamento e tesoira), a calquera programa de ordenador que lles permita tratar imaxes (Photoshop, editores en liña, etc.).

  No caso de que o grupo-clase realice unha ilustración, unha colaxe tradicional, o docente deberá escanear ou fotografar o traballo para poder envialo en liña a través da Zona privada do docente en formato . jpg cun peso máximo de 2 MB. O cartel irá acompañado dun título que non poderá superar os 140 caracteres e dunha descrición por escrito na que se mostren os motivos da elección das mulleres elixidas, habilitado na zona de subida de traballos da área privada do docente.

  En ningún caso e baixo ningún suposto, Mattel será responsable do contido dos traballos que se presenten no Concurso, responsabilidade atribuíble única e directamente aos participantes de forma que Mattel estará completamente eximida.

  Os directores e docentes do conxunto dos centros educativos do estado terán á súa disposición na páxina web do Concurso un material didáctico que poderá ser utilizado en clase como apoio para a realización do cartel.

 6. XURADO, PROCEDEMENTOS E DATAS:

  O xurado estará conformado por polo menos seis membros: tres representantes de Mattel e tres persoas especializadas no ámbito da comunicación, no ámbito da igualdade de xénero e no ámbito educativo, respectivamente.

  O xurado fará unha preselección dos mellores traballos e logo fará unha selección dos dous traballos gañadores, un por categoría A (1º, 2º, 3º de Ed. Primaria) e B (4º, 5º e 6º de Ed. Primaria).

  O xurado valorará en todos os traballos presentados os seguintes aspectos:

  • Repercusión, notoriedade e contribución á sociedade actual das mulleres elixidas dentro de cada campo.
  • Argumentación de por que os alumnos e alumnas propoñen a esas 4 mulleres.
  • Orixinalidade, creatividade e calidade das técnicas artísticas empregadas na realización do cartel (en relación á idade dos nenos).

  Declararanse nulos, e por tanto fóra de Concurso, todos os traballos que non se presenten nos formatos apropiados indicados nestas Bases por cuestións de incompatibilidade de soporte ou de dereitos de autor.

  Unha vez seleccionado o traballo gañador, será publicado no sitio web do Concurso en xuño de 2018.

 7. CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN:CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN:

  Poderase participar nunha destas dúas categorías:

  • Categoría A (1º, 2º, 3º de Ed. Primaria)
  • Categoría B (4º, 5º e 6º de Ed. Primaria)
 8. PREMIOS

  Cada grupo-clase, recibirá o póster “Mulleres da historia” só por rexistrarse

  As clases gañadoras (alumnos/as e docente) recibirán cada unha unha experiencia que consistirá nunha actividade en grupo, valorada en 500 euros (IVE incluído). Non será posible trocar o premio en metálico.

 9. LEXISLACIÓN

  Os dereitos de propiedade dos soportes físicos dos traballos pasarán a ser de MATTEL, quen poderá solicitar o envío do material orixinal de calquera traballo presentado, non tendo obrigatoriedade de devolvelo.

  Con relación aos dereitos de propiedade intelectual, os participantes ceden a MATTEL durante un prazo de 50 anos, sen límite territorial nin material, e con posibilidade de cesión a terceiros da totalidade ou unha parte dos dereitos patrimoniais obxecto da cesión, os dereitos de reprodución, edición en soporte papel e Internet, fixación, compilación, comunicación pública e explotación sobre os traballos elaborados.

  MATTEL resérvase o dereito para procesar, adaptar, modificar e corrixir con total liberdade o traballo gañador co fin de adaptalo ás necesidades de promoción e difusión do Concurso e os seus resultados.

  De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase aos participantes de que os datos que proporcionen formarán parte dun ficheiro cuxa única finalidade é a xestión da participación nesta convocatoria. A entidade responsable do ficheiro é Mattel, con domicilio en C/Aribau, número 200, de Barcelona, en cuxa Dirección Xeral se poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que legalmente lles asisten.

  As presentes bases interpretaranse e rexerán de conformidade coa lexislación española. Para calquera cuestión de litixio derivada da existencia, acceso, utilización ou contido das bases, o participante e Mattel renuncian expresamente a calquera outro foro que puidese corresponderlles, someténdose á xurisdición e competencia exclusiva dos xulgados e tribunais de Barcelona.

 10. MODIFICACIÓNS E/OU ANEXOS

  MATTEL resérvase o dereito a realizar modificacións ou engadir anexos sobre as presentes bases en relación coa súa mecánica e premio, sempre que as mesmas estean xustificadas ou non prexudiquen aos participantes, se realicen dentro do período de vixencia do Concurso, e se comuniquen a estes debidamente.

  MATTEL non será responsable de que, por caso fortuíto ou de forza maior, o Concurso non se poida levar a cabo nalgún dos seus termos especificados nas presentes bases, sen outra obrigación para Mattel. En tal caso, Mattel poderá optar pola publicación dunha nova mecánica polo mesmo medio para a difusión inicial do Concurso ou a anulación do mesmo, sen que isto implique ningún tipo de responsabilidade para Mattel. Igualmente, Mattel non será responsable polo mal funcionamento do sitio web.

 11. NULIDADE

  Se calquera provisión das presentes bases fose declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, tal nulidade ou ineficacia afectará tan só á devandita disposición ou parte da mesma que resulte nula ou ineficaz, de forma que prevalece todo o resto das bases e téndose tal disposición ou a parte da mesma que resulte afectada por non posta, salvo que, por resultar esencial para as presentes bases, afectara ás mesma de forma integral.